วันที่จัดกิจกรรม 6 กันยายน 2560
 
อบรมจริยธรรมสร้างโลกสร้างสังคมด้วยคนดี
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารโรจน์
เวลา : 13.00-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181700122 นาย สหชัย นาคช้าง
2 60181700120 นาย ยุทธภูมิ ชมภูเครือ
3 60181700107 นาย จารุวัฒน์ นาคสุวรรณ
4 60165010130 นางสาว กัญญารัตน์ ใจจูน
5 60165010126 นางสาว สุจิตรา สายโส
6 60165010125 นางสาว ธันยธร กล่อมเบี้ย
7 60165010121 นางสาว ธัญชนก อุดทาหาญ
8 60165010117 นางสาว ปรภาว์ ปัญญาดง
9 60165010114 นางสาว สุนิตา อุ่นผูก
10 60165010113 นางสาว บุษบา ท่าเร็ว
11 60165010112 นางสาว ชุติกาญจน์ ศรีทองอินทร์
12 60162700106 นาย พจศิลป์ สุดสม
13 60162700105 นาย วุฒิชัย ฌานชีวินสุข
14 60162700104 นาย สันติ จิตอารี
15 60162700103 นาย สุกฤษฏิ์ รักษาจิต
16 60162700101 นาย ทวีศักดิ์ วงศ์ภิโล
17 60125010170 นางสาว พรรณ์ญา วงค์คำ
18 60125010164 นางสาว พิมพ์ผกา ยศใจ
19 60125010163 นางสาว ชลิดา ยานุ
20 60125010149 นางสาว ธนัชชา สำแดงเดช
21 60125010142 นางสาว สุขดี รอบคอบคีรี
22 60125010141 นางสาว ศุภามาศ กันทะนูน
23 60125010140 นางสาว ศิลาพร สมนึก
24 60125010137 นาย ศักดิ์สิทธิ์ คำมูล
25 60125010124 นาย ภานุพงศ์ ณ วันเพ็ญ
26 60125010115 นางสาว ณัฏฐวิกานต์ ปันถี
27 60125010114 นางสาว ฐิระกานดา ปันวารี
28 60125010111 นางสาว ชมัยพร จำปีศรีโสภา
29 60125010108 นางสาว จิตตมาส ยาพุฒสืบ
30 60125010101 นางสาว กรรณิการ์ เตชะ
31 60124170135 นาย ชิดชนก อิ่นแก้ว
32 60124170133 นาย อัครวุฒิ อาณาเขตต์
33 60124170125 นาย ภูริพรรษ สัตยารักษ์
34 60124170121 นาย เนติพงษ์ สมหารวงค์
35 60124170108 นาย นนธวัช วงค์แสนคำ

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 149 คน