วันที่จัดกิจกรรม 6 กันยายน 2560
 
โครงการนครลำปางเมืองแห่งนครจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : เทศบาลนครลำปาง
เวลา : 09.00น. - 12.00น.
กิจกรรมนี้สำหรับกลุ่มนักศึกษารหัส : เท่านั้น
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 59162970121 นาย อนุสรณ์ จันทร์หอม
2 59162970120 นาย ภูริวัฒน์ คำเมืองเหนือ
3 59162970110 นาย เกษมศักดิ์ อ่อนปั้น
4 59162970108 นาย ณรงค์ฤทธิ์ บุญเรือง
5 59123270218 นางสาว อินทิรา ทุจิ
6 59123270211 นางสาว ปิยะธิดา แสนใจ
7 59123270208 นางสาว ณัฐริกา ปุละเปา
8 59123270201 นางสาว นันทิชา ฟูปิง
9 59123270188 นางสาว วิชญ์วรา เก๋ปัญญา
10 59123270183 นางสาว สโรชา ก๋าวิไชย
11 59123270173 นางสาว อรปรียา รินทรท้าว
12 59123270169 นางสาว พัชรียา อินต๊ะหา
13 59123270165 นางสาว จุฑามาศ ตาละลักษณ์
14 59123270164 นางสาว อุษามณี จินดาเรือง
15 59123270161 นางสาว ธัญวรรณ กู่แดง
16 59123270157 นางสาว พรรณนิศา มาคุณ
17 59123270142 นางสาว อโณชา แก้วสาย
18 59123270140 นางสาว สุวนันท์ คำอักษร
19 59123270132 นางสาว ศิริขวัญ ผัสดี
20 59123270131 นางสาว ศิริกุล ธิติ
21 59123270128 นางสาว วิสุตา หล้าอินเชื้อ
22 59123270119 นาย พัฒวัฒน์ ศิริเพชรปราณี
23 59123270113 นางสาว นธิดา มาดี
24 59123270111 นางสาว ดวงกมล เมืองกาวา
25 57123330338 นาย อนันตกิจ อุทธิยา
26 57123330331 นางสาว ศิริลักษณ์ วันนันตา
27 57123330322 นางสาว เพ็ญศิริรัตน์ ช่างสัก
28 57123330316 นางสาว เบญจพร ล้านสม
29 57123330312 นางสาว ธนารีย์ คนมาก
30 57123330310 นางสาว ทิพาพร วงค์ชื่น
31 57123330309 นางสาว ณิชนาถ พองาม

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 31 คน