วันที่จัดกิจกรรม 12 กันยายน 2560
 
กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์#ปี4 (2)
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : หอประชุมจันทร์ผา
เวลา : 08.00-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 13 หน้า 1 2 3 4 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181860359 นางสาว อาทิตยา เทพกัน
2 60181860355 นางสาว สุภาพ สุทำแปง
3 60181860351 นาย สิทธิชัย ชะเงา
4 60181860347 นางสาว วริภา คำเวโล
5 60181860346 นางสาว รัญชนา ขันเชียง
6 60181860344 นางสาว เยาวลักษณ์ มาชื่น
7 60181860342 นางสาว ภาณุชนาถ คำคุณ
8 60181860338 นางสาว ศิริลักษณ์ แสงสุวรรณ
9 60181860337 นางสาว รุ่งณิริน ปิงบ้านเหล่า
10 60181860329 นางสาว ชลดา ทิพย์อินทร์
11 60181860327 นางสาว ชนิภรณ์ มุขเพ็ชร
12 60181860319 นางสาว ศศิประภา สิริยิ่งยงชัย
13 60181860318 นางสาว วิชุตา ใจเฉลา
14 60181860316 นางสาว พัชรินทร์ ทะแก้ว
15 60181860307 นาง ชรินทร์ ผาติอมรกิจ
16 60181860306 นางสาว จริยาภรณ์ ไชยวิทยาการ
17 60181860236 นางสาว สุปราณี โกสินทร์
18 60181860228 นางสาว ศรีพรรณ แปงมูล
19 60181860218 นางสาว แพรณภัทร วัฒนเกียรติดำรง
20 60181860216 นางสาว พวงพยอม เหมยมโน
21 60181860211 นางสาว ธนัญญา มูลคำ
22 60181860208 นางสาว ณัทริชา ทองคำ
23 60181860145 นางสาว ชาณิฎา มะโนปิง
24 60181860139 นางสาว อาทิตยา อุทิศสิงขร
25 60181860134 นางสาว อนุสรา พูดงาม
26 60181860133 นางสาว แสงหล้า ใสสะอาด
27 60181860129 นางสาว สุดารัตน์ สดสี
28 60181860125 นางสาว ศุภรัตน์ ผัดใหม่
29 60181860122 นาย ศิโรช ลาภผลอุทิศ
30 60181860120 นางสาว รัตนาภรณ์ เมืองครอง
31 60181860117 นางสาว ปิ่นเพ็ชร พันธ์ปัญญา
32 60181860112 นางสาว นิตยา จุ่มคำมูล
33 60181860105 นาย ชยพล สุภาวงศ์
34 60181700133 นางสาว อนัญญา ละเอียด
35 60181700129 นางสาว เมติกา ผากเปี้ย

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 13 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 444 คน