วันที่จัดกิจกรรม 12 กันยายน 2560
 
กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์#ปี4 (3)
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา
เวลา : 08.00-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 19 หน้า 1 2 3 4 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181860356 นางสาว สุริรักษ์ สุจรัสสมบูรณ์
2 60181860340 นางสาว อนุสรา คงทับ
3 60181860242 นางสาว ฐิติวรดา คำเขียว
4 60181860237 นางสาว สุภัสสรา สาคร
5 60181860223 นางสาว วรดา แสงยาอรุณ
6 60181860215 นางสาว ปรียารัตน์ ไชยวรรณ์
7 60181860121 นางสาว วาสนา นันรุ่ง
8 60181700136 นางสาว อัญชัญ ทนันชัย
9 60181700130 นางสาว รัตนาภรณ์ เชียงหนุ้น
10 60181700124 นางสาว สุพัตรา พวงเหล็ก
11 60181700120 นาย ยุทธภูมิ ชมภูเครือ
12 60181590124 นางสาว สุทธิดา เคียนถา
13 60181590113 นางสาว พิชชาพร กันสิทธิ์
14 60181590101 นางสาว เกวริน แก้วยองผาง
15 60181580227 นางสาว ชลดา ยารังษี
16 60181580224 นางสาว ไอรดา ใจตรง
17 60181580223 นางสาว เอื้ออังกูร เทพบูชา
18 60181580220 นางสาว โสรญา มาลา
19 60181580209 นางสาว มณีนุช อุดสม
20 60181580207 นางสาว พิมพ์กมล ลิดดอก
21 60181580206 นางสาว พลอยทิวา จำปาชัย
22 60181580203 นางสาว นภาพร สิงบำรุง
23 60181580106 นางสาว ดุสิตา ศรีประเสริฐ
24 60181570153 นางสาว อัจฉราพร กันทวงศ์
25 60181560232 นางสาว ศุฑามาศ ใจตรง
26 60181560227 นางสาว พิชญา สุดสายอึก
27 60181560226 นางสาว พิจิตรา วงค์สยา
28 60181560222 นางสาว ปรางสุดา ศิริภักดิ์
29 60181560148 นางสาว จารีย์ โชคสร้างทรัพย์
30 60181560136 นางสาว สาธิตา สิริโรจนงาม
31 60181560105 นางสาว จิตตยา สมบูรณ์มากทรัพย์
32 60181550141 นางสาว รัตน์ธภรณ์ แก้วประสงค์
33 60181550121 นางสาว สุพิณญา หมั่นตรอง
34 60181550108 นาย ธีรไนย หวานแหลม
35 60181550107 นาย ธราวุฒิ ใจคำ

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 19 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 656 คน