วันที่จัดกิจกรรม 12 กันยายน 2560
 
กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์#ปี4 (7)
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา
เวลา : 08.00-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 29 หน้า 1 2 3 4 5

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181860354 นางสาว สุพรรณี ต๊ะมัง
2 60181860353 นางสาว สุปรียา เปรมแก้ว
3 60181860349 นางสาว วิลาวัณย์ บุญมา
4 60181860324 นางสาว อาฑิฎยา อุตทา
5 60181860313 นางสาว นทีกานต์ สวนแก้วเมือง
6 60181860311 นางสาว ดวงใจ พัวพันธ์
7 60181860240 นางสาว อารีรัตน์ อุดเวียง
8 60181860137 นางสาว อรุณรัตน์ วิทวัสมาลา
9 60181860127 นางสาว สิรินุช กุนศิริ
10 60181860115 นางสาว ปภัสรา ทิว่อง
11 60181860110 นางสาว ธัญญลักษณ์ จิตมั่น
12 60181860107 นางสาว ญานิศา รักถิ่นฐาน
13 60181700132 นางสาว เศรษฐทิยากร ตามศักดิ์
14 60181700107 นาย จารุวัฒน์ นาคสุวรรณ
15 60181590150 นาย วิษณุ แก้วน่าน
16 60181590145 นางสาว แสงจันทร์ เรืองแก้วนพเก้า
17 60181590144 นางสาว สุพพัตรา วิเคระห์ไพร
18 60181590138 นาย พีรวิชญ์ ปัญญาดิบวงศ์
19 60181590135 นางสาว ธีรกานต์ อินแถลง
20 60181590126 นางสาว อุสาวสุ รักชาติ
21 60181590111 นางสาว ปานตะวัน แซ่จาง
22 60181580233 นางสาว ธัญญา พะแก่
23 60181580232 นางสาว ศุภลักษณ์ ชัยบุรัมย์
24 60181580226 นางสาว คนึงนิจ อ้ายอ้น
25 60181580222 นางสาว อาทิตยา โนวัง
26 60181580219 นางสาว เสาวภา เลาหาง
27 60181580215 นาย สมพร แซ่ย่าง
28 60181580213 นางสาว ศิรินภา เพ็ชรร้อน
29 60181580201 นาย ธนพล บุญปัน
30 60181580132 นางสาว ภัทรา ต๊ะสิทธิ์
31 60181580122 นางสาว อัมไพ พนมไพร
32 60181580120 นางสาว สิริยากร คุณพรม
33 60181580119 นางสาว สิรินภา การขยัน
34 60181580115 นางสาว มาริสา สวนโพธิ์
35 60181580111 นาย พงศกรณ์ กฤษณพันธ์

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 29 หน้า 1 2 3 4 5

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 1,005 คน