วันที่จัดกิจกรรม 13 กันยายน 2560
 
นักศึกษาช่วยงานโครงการกีฬาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัย
เวลา : 08.00-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60181100225 นาย พัชรพงษ์ พาหิรัญ
2 60181100219 นางสาว ธัญญลักษณ์ ยาชะวะนา
3 60181100214 นาย ณัฐวุฒิ คำผง
4 60123500151 นางสาว ณิชากานต์ โสมะ
5 60123500105 นาย ณัฐพงษ์ อ้ายอ้น
6 60123340270 นางสาว ชนัญชิดา มาใจ
7 60123340258 นาย นันทวัฒน์ อะทะโน
8 60123340176 นาย อนาวิน จำปาสา
9 60123330236 นาย ภัทร เมืองไชย์
10 60123330146 นางสาว อรปรียา อุดธรรมใจ
11 60123070231 นาย ธีรดนย์ ศรีแปงวงศ์
12 60123070154 นาย ภาทินันท์ คชประเสริฐ
13 60123070143 นาย เสกสรรค์ หล้าภิระ
14 60123020162 นางสาว ภัทราวดี จันทร์แจ้ง
15 60123020101 นาย ณฐพร ผาดไธสง
16 60123010152 นางสาว มาลินีย์ สงวนนาม
17 59123330350 นาย ภาคภูมิ วงค์เจริญ
18 59123070182 นาย ฐิติศักดิ์ วรรณปัน
19 59123010217 นางสาว วรกานต์ ดาวทอง
20 58181500102 นาย ชนินทร์ สวัสดี
21 58123330119 นาย พงศกร ด้วงเขียว
22 58123330113 นางสาว ดวงพร ถนอมจิตต์
23 58123330103 นาย เกริกพล ตราชูโต
24 58123070228 นาย สิริกร กิ่งจักร์
25 57181100244 นาย อภิเศรษฐ์ แสนชัย
26 57181100241 นาย สุรชาติ สุภายา
27 57181100232 นางสาว ศิรประภา เนตรคำยวง
28 57181100229 นาย วีระชน ทายดี
29 57181100226 นางสาว วัชรากร จำรัส
30 57181100218 นางสาว พิชชาวรรณ จินดาสุทธิ์
31 57181100217 นางสาว ผกาวดี แจ่มกระจ่าง
32 57181100214 นางสาว เบญจวรรณ เจือจาน
33 57181100211 นางสาว ทิพาวรรณ โท่นตั้ง
34 57181100208 นางสาว ณัฏฐวณีย์ สุรินทร์
35 57181100202 นางสาว กัญญาวีร์ สุริยะ

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 1 2

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 57 คน