วันที่จัดกิจกรรม 13 กันยายน 2560
 
อบรมจริยธรรมสร้างโลกสร้างสังคมด้วยคนดี(ครั้งที่ 2)
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารโรจน์
เวลา : 13.00-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60165010135 นางสาว จนิตา ดีสุติน
2 60165010128 นางสาว ศิรประภา เมืองมา
3 60165010123 นางสาว พัชธียา อิ่นแก้ว
4 60165010122 นางสาว สิริพร แก้วชัยวงศ์
5 60165010119 นาย ธนกฤษ บุญชัย
6 60165010118 นาย อัมรินทร์ วงศ์สนั่น
7 60165010110 นางสาว ลลิตา ไพรจาตุรงค์
8 60165010109 นางสาว นิลละออ พนาสูง
9 60165010108 นางสาว นัทมน คำเฮือน
10 60165010107 นางสาว อภิญญา วงศ์กองแก้ว
11 60165010105 นางสาว สิริลักษณ์ สุกะตา
12 60165010103 นางสาว จุฑามณี มุณีแก้ว
13 60165010102 นางสาว กมลทิพย์ ยอดดี
14 60165010101 นางสาว กนกพร สุกมอย
15 60125010166 นางสาว อนัญพร พิลัยหล้า
16 60125010143 นางสาว สุปราณี พนาจำรัส
17 59181860145 นางสาว พรนภา กุลกนกกมลาศ
18 59181860127 นางสาว ธันย์ชนก เกษตรานุภาพ
19 59181020133 นางสาว รัตนมน เขียวตื้ออินทร์
20 59181020132 นางสาว ยศวดี นันดี
21 59181020123 นาย ปรเมษฐ์ หนูแก้ว
22 59181020116 นาย ทวี ล่ำต่ำ
23 59181020115 นาย ณัฐพล ลำดวน
24 59181020110 นางสาว โชติรส เทพจันทร์
25 59181020104 นางสาว จิตตา ปากอง
26 59122660113 นาย ยุทธการ มิตรสาธิต
27 58181010203 นางสาว จิราภา กิ่งแก้ว

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 27 คน