วันที่จัดกิจกรรม 13 กันยายน 2560
 
อบรมจริยธรรมสร้างโลกสร้างสังคมด้วยคนดี(ครั้งที่ 2)
 
รายละเอียด :
 
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารโรจน์
เวลา : 13.00-16.00
หมายเหตุ : -
 

รายชื่อผู้ที่กรอกโค้ดแล้ว | รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมกิจกรรม (0)

ค้นหาข้อมูลนักศึกษา :

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา รายชื่อ
1 60165010135 นางสาว จนิตา ดีสุติน
2 60165010128 นางสาว ศิรประภา เมืองมา
3 60165010123 นางสาว พัชธียา อิ่นแก้ว
4 60165010119 นาย ธนกฤษ บุญชัย
5 60165010118 นาย อัมรินทร์ วงศ์สนั่น
6 60165010110 นางสาว ลลิตา ไพรจาตุรงค์
7 60165010109 นางสาว นิลละออ พนาสูง
8 60165010108 นางสาว นัทมน คำเฮือน
9 60165010107 นางสาว อภิญญา วงศ์กองแก้ว
10 60165010105 นางสาว สิริลักษณ์ สุกะตา
11 60165010103 นางสาว จุฑามณี มุณีแก้ว
12 60165010102 นางสาว กมลทิพย์ ยอดดี
13 60165010101 นางสาว กนกพร สุกมอย
14 60125010143 นางสาว สุปราณี พนาจำรัส
15 59181860145 นางสาว พรนภา กุลกนกกมลาศ
16 59181860127 นางสาว ธันย์ชนก เกษตรานุภาพ
17 59122660113 นาย ยุทธการ มิตรสาธิต
18 58181010203 นางสาว จิราภา กิ่งแก้ว

แสดงผลหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

จำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 18 คน