กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปรัชญา

 • ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

 • จัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

วิสัยทัศน์

 • ส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาให้นักศึกษา
  มีจิตอาสา นำความรู้ และทักษะวิศวกรสังคม ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

พันธกิจ

 • ๑. ส่งเสริมเสริมและนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ด้วยคุณลักษณะคนไทย ๔ ประการ
 • ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม โครงการแบบมีส่วนร่วม ที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
 • ๓. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะวิศวกรสังคม มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
 • ๔. พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การบริการและการจัดสวัสดิการแก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่าอย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง
 2. บริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาบัณฑิต ได้อย่างสมบูรณ์
 3. ให้บริการและจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ที่พักอาศัย โรงอาหาร ทุนการศึกษาแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ จนนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษา
 4. ร่วมสืบสานและสร้างจิตสำนึกในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป
 5. ทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนางานและพัฒนาท้องถิ่น
 6. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

อัตลักษณ์

 • บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม นำสังคม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง