วันที่
รายละเอียด
 
25 มีนาคม 2561 อบรมทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในโลกวิทยาศาสตร์  
สถานที่ : ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคาร 45  
เวลา : 08.30-17.00
26 มีนาคม 2561 พัฒนาความรู้สู่เส้นทางราชการ  
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ  
เวลา : 08.30-16.30
26 มีนาคม 2561 อบรมโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 16.30-20.00
26 มีนาคม 2561 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการทางการศึกษา  
สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์  
เวลา : 08.30-16.15
26 มีนาคม 2561 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการทางการศึกษา(รร.แม่ทะ)  
สถานที่ : โรงเรียนบ้านแม่ทะ  
เวลา : 08.30-16.15
26 มีนาคม 2561 อบรมทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2