วันที่
รายละเอียด
 
21 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561
นักศึกษาคณะ :
อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  
สถานที่ : ห้องประชุมฝ้ายคำ  
เวลา : 08.30-16.00 หมายเหตุ กก.รองคณะ
วันที่จัดกิจกรรม : 21 กรกฎาคม 2561  
21 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561
นักศึกษาคณะ :
เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษ  
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ฯ  
เวลา : 08.30-17.00 หมายเหตุ กก.รองคณะ
วันที่จัดกิจกรรม : 21 กรกฎาคม 2561  
21 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561
นักศึกษาคณะ :
เตรียมความพร้อมทางการเรียนและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย  
สถานที่ : ห้องประชุมฝ้ายคำ  
เวลา : 08.00-16.30 หมายเหตุ กก.รองคณะ
วันที่จัดกิจกรรม : 21 กรกฎาคม 2561  
21 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561
นักศึกษาคณะ :
โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
สถานที่ : ห้องประชุมธัญรัตน์ คณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ กก.รองคณะ
วันที่จัดกิจกรรม : 21 กรกฎาคม 2561  
21 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561
นักศึกษาคณะ :
อบรมโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ กิจกรรมรอง ม.
วันที่จัดกิจกรรม : 21 กรกฎาคม 2561  
21 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561
นักศึกษาคณะ :
โครงการพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ 21 สาขาเทคโนโลยีการผลิต  
สถานที่ : อาคาร 10  
เวลา : 09.00-16.00 หมายเหตุ กก.รองคณะ
วันที่จัดกิจกรรม : 21 กรกฎาคม 2561  
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 3 1 2 3