วันที่
รายละเอียด
 
23 กันยายน 2560 DIY. Bin By Bottle (ถังขยะจากขวดพลาสติก)  
สถานที่ : ห้องกิจกรรมและลานกิจกรรมหน้าสาขาพัฒนาชุมชน  
เวลา : 08.00-16.00
25 กันยายน 2560 โครงการช่วยเพื่อน ช่วยโลก  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00
27 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาสังคมเชิงสร้างสรรค์  
สถานที่ : หอ้งประชุม 400 ที่นั่ง อาคาร 45  
เวลา : 12.30-17.30
27 กันยายน 2560 คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาสังคมเชิงสร้างสรรค์  
สถานที่ : ห้องประชุม 45 ปี  
เวลา : 12.30-17.30
27 กันยายน 2560 โครงการรณรงค์ "ขยะ แยกไม่ยาก"  
สถานที่ : ลานหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 13.00-16.00
29 กันยายน 2560 โครงการรณรงค์ "จอดเบี้ยว ก็เปรียวเหรอ"  
สถานที่ : ลานหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 13.00-16.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2