อบรมฝึกทักษะอาชีพ "ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารในการประกอบอาชีพอิสระ"

15 กุมภาพันธ์ 2563 08.00-17.00

สถานที่

ห้อง 1315 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง