อบรมฝึกทักษะอาชีพ "หลักสูตรอบรมการตัดผมชาย"

15 กุมภาพันธ์ 2563 08.00-17.00

สถานที่

ศาลาอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง