วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ออนไลน์)

15 มิถุนายน 2563 08.00-12.00 น.

https://www.facebook.com/dsd.lpru/photos/a.423636334387135/3025112140906195/?type=3&theater


สถานที่

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยรีาชภัฏลำปาง

หมายเหตุ

รอง.ม.


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง