โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี

19 กรกฎาคม 2563 07.00-19.00

สถานที่

บ้านบ้านกิ่งหลวง ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ

หมายเหตุ

นศ.63 ให้เก็บรหัสนี้ไว้จนกว่าจะใช้ระบบได้


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง