อบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์โคมล้านนา

18 กันยายน 2563 08.00-17.00

สถานที่

ห้องประชุมธัญกร คณะวิทยาการจัดการ

หมายเหตุ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง