ต้อนรับองคมนตรี

23 พฤศจิกายน 2563 10.30-12.00

สถานที่

ห้องประชุมโอฬารโรจน์

หมายเหตุ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง