ผู้นำพบองคมนตรี (ภาคเช้า)

23 พฤศจิกายน 2563 08.00-10.00

สถานที่

อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ

หมายเหตุ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง