ละครเวทีภาษาจีน

27 ตุลาคม 2564 13.00-16.30

สถานที่

หอประชุมเอื้องหลวง

หมายเหตุ

กิจกรรมสาขาการสอนภาษาจีน


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง