ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

1 พฤศจิกายน 2564 08.30-16.30

สถานที่

ห้องประชุมโอฬารรัตน์

หมายเหตุ

งานสหกิจศึกษา


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง