อบรมความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

24 พฤศจิกายน 2564 13.00-16.30

สถานที่

ออนไลน์

หมายเหตุ

กิจกรรมคณะเทคโน

กิจกรรมเฉพาะคณะ

กิจกรรมนี้สำหรับนักศึกษาคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เท่านั้น


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง