ปฐมนิเทศก่อนปฏิบัติการสอน

2 พฤษภาคม 2565 09.00-16.00

สถานที่

(หลักสูตรครุฯ) ระบบออนไลน์

หมายเหตุ

หลักสูตรครุ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง