ปฐมนิเทศนักศึกษา 2565

2 มิถุนายน 2565 08.00-16.00

สถานที่

หอประชุมจันท์ผา

หมายเหตุ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง