วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563

กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพด้านยาเสพติด - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 2 สิงหาคม 2563        เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : ห้องประชุม 1315

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง