วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563

กิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย 2563 (รอบที่ 2) - (กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 22 สิงหาคม 2563        เวลา : 08.00-18.00
สถานที่ : อาคารบริการวิชาการ

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง