วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา - (กิจกรรมหลักของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2563        เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคารบริการวิชาการ

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง