วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564

กิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสวนากับนักเขียน - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 6 ตุลาคม 2564        เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ออนไลน์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง