วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2564        เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารรัตน์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง