วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565

กิจกรรม

โครงการอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น - ()
วันที่จัดกิจกรรม : 22 มีนาคม 2565        เวลา : 3 ชั่วโมง
สถานที่ : ว.สารพัดช่าง

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง