วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565

กิจกรรม

สัมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 1 สิงหาคม 2565        เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : ออนไลน์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง