วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565

กิจกรรม

เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูรหัส63 - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 6 สิงหาคม 2565        เวลา : 09.00-17.00
สถานที่ : ห้องโอฬารโรจน์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง