วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2565

กิจกรรม

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิศวกรสังคม - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 9 สิงหาคม 2565        เวลา : 09.00-11.00
สถานที่ : จันทน์ผา

 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 10 สิงหาคม 2565        เวลา : 07.00-10.00
สถานที่ : ห้องประชุมเอื้องหลวง

 

กล่องข้าวเมืองมาย - ()
วันที่จัดกิจกรรม : 10 สิงหาคม 2565        เวลา : 09.00-16.00
สถานที่ : สำนักศิลปและวัฒนธรรม

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง