วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

กิจกรรม

วิทยาศาสตร์นิทัศน์ 20 สค 65 - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 20 สิงหาคม 2565        เวลา : 08.30-17.30
สถานที่ : หอประชุมจันท์ผา

 

การพัฒนาสมรรถนะครูคุณภาพและจิตอาสา - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 20 สิงหาคม 2565        เวลา : 20-21 สค 65
สถานที่ : ห้องประชุมเอื้องหลวง

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง