เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ฯ ปีการศึกษา 2562

แบบลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน

คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับนักศึกษา

แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

แบบฟอร์มขอใช้สนามกีฬา

แบบฟอร์มขอโค้ดกิจกรรม

ประกาศการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 62 ฉบับที่2

คู่มือการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาปีการศึกษา 2562

ประกาศการยกเว้นชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษา 2561

ประกาศ กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม นักศึกษา 62

ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 62

ประกาศแผนกิจกรรมนักศึกษา 2562

แบบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอกฝึกสอน/ฝึกงานDOC

วันกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

แผนกิจกรรม 2561

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2561

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2558

หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะเเนนความประพฤติ

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2559

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2557

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง