เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 และ 1/2567

คู่มือการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

แบบฟอร์ม รายงานผลการพานักศึกษาออกนอก ม

แบบฟอร์ม ขออนุญาตผู้ปกครอง ออกนอก ม.

แบบฟอร์ม ขออนุญาตพานักศึกษาออกนอก ม.

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา 2566

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 2566

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา2566

ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 1/66

รายงานประจำปี 2565 กองพัฒนานักศึกษา

ประกาศ เรื่อง การใช้บริการห้องเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พ.ศ.2565

แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการพานักเรียนนักศึกษาออกนอกสถานที่

ประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ 2565

คู่มือกิจกรรมปีการศึกษา 2565

ประกาศทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าเล่าเรียน 2565

แผนกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ภาคเรียนที่ 1/2565)

ระเบียบการให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง