เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2565

ระเบียบการพานักเรียนนักศึกษาออกนอกสถานที่

ประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ 2565

คู่มือกิจกรรมปีการศึกษา 2565

ประกาศทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าเล่าเรียน 2565

แผนกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ภาคเรียนที่ 1/2565)

ระเบียบการให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บันทึกขอรหัสกิจกรรม

แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลในระบบ

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน เงินฌาปนกิจศพ

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน กรณีโรคระบาดร้ายแรง (update)

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน กรณีประสบอุบัติเหตุ

แบบฟอร์มขอรับเงินกองทุน กรณีประสบภัยธรรมชาติ

ประกาศมาตรการรองรับเปิดเทอมสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แบบ ชร.03 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของชมรม

แบบ ชร.01 คำร้องขออนุญาตจัดตั้งชมรม

ขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง