เอกสารดาวน์โหลด

ใบสมัครยุวชนประชาธิปไตย

แบบคำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม

แบบฟอร์มขอโค้ดกิจกรรม63

แบบฟอร์ขออนุญาตใช้สนามกีฬา63

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายก อนศ.64

แบบฟอร์มขอทุนต่อเนื่อง 2564 (กรุงไทยการไฟฟ้า)

ประกาศปฏิทินกิจกรรม 2/2563 และ 1/2564

แบบบันทึกรายงานการกระทำผิดวินัยPDF

แบบบันทึกรายงานการกระทำผิดวินัย

แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

แบบคำร้องขออนุญาตต่ออายุชมรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาล

แบบฟอร์มขออนุญาตจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 63

แบบฟอร์มบันทึกรายงานผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย

ประกาศ เกณฑ์การตัดคะเเนนความประพฤติ

ประกาศวันกิจกรรมนักศึกษา

แบบฟอร์มยืมพัสดุ ครุภัณฑ์

กำหนดการรับน้อง 63

ประกาศรับน้อง 63

แบบฟอร์มขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง