เอกสารดาวน์โหลด

ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 (ฉบับปรับปรุง)

แจ้งการงดใช้สนามกีฬา เป็นการชั่วคราว

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง กฏระเบียบหอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัย และการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ

แบบฟอร์มยืมกระเป๋ายาและยาเวชภัณฑ์

แผนกิจกรรมนักศึกษา 2563

แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง)

แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

ประกาศ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 2563

ระเบียบการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิม

คำร้องขอสำเร็จการศึกษา

แบบลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน

คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับนักศึกษา

แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

แบบขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ผลงานดีเด่น) 2/2562

แบบขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ผลการเรียนดีเด่น) 2/2562

ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ผลงานดีเด่น) 2/2562

ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ผลการเรียนดีเด่น) 2/2562

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง