เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศมาตรการรองรับเปิดเทอมสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แบบ ชร.03 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของชมรม

แบบ ชร.01 คำร้องขออนุญาตจัดตั้งชมรม

ขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม

แบบฟอร์ม pdf รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรภายนอก

แบบฟอร์ม DOC รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรภายนอก

การจัดการความรู้(KM)ปีการศึกษา 2563 เรื่อง "เทคนิคการจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์"

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมภายในกองพัฒนานักศึกษา

ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬานักศึกษา

การขออนุญาตใช้สนามกีฬาและยืมอุปกรณ์

ประกาศกองทุนพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบฟอร์มขอโค้ดกิจกรรม

แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลนักศึกษาในระบบกิจกรรม

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา 2564

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 64

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 1/2564 (ผลงานดีเด่น)

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 1/2564 (ผลการเรียนดีเด่น)

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อ ชุดครุยฯ

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อ ชุดครุยฯ (ฉบับที่ 2)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง