เอกสารดาวน์โหลด

ระเบียบการพานักเรียนนักศึกษาออกนอกสถานที่

ระเบียบการให้ทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อ ชุดครุยฯ

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยปริญญา อักษรย่อ ชุดครุยฯ (ฉบับที่ 2)

ระเบียบค่าใช้จ่ายกีฬานักศึกษา

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่ 4)

ข้อบังคับเครื่องแต่งกาย LPRU

ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ฉบับที่ 2

ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

ข้อบังคับ ปตรี 2561

ระเบียบการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ระเบียบการใช้สนามเทนนิส

ระเบียบการใช้สนามกีฬากลาง

ระเบียบการใช้โรงยิม

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่3)

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่2)

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 57

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง