จัดการประชุมหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่1/2563

25 พฤษภาคม 2563

จัดการประชุมหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เตรียมความพร้อมในการดูแลนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๓ ผศ.ปริตต์สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธานการประชุมออนไลน์หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เตรียมความพร้อมในการดูแลนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุเทพอินวันนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง และนางกัญญาณัฐปินตาสาย เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมตัว “วิธีการคัดกรองเบื้องต้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิค - 19” ให้กับสมาชิกหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยมีผู้ประกอบการหอพักเครื่อข่ายเข้าร่วมประชุมออนไลน์และร่วมประชุม ณ กองพัฒนานักศึกษากว่า 30 หอพัก

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง