มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก

29 พฤษภาคม 2563

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "โรคไข้เลือดออก" ให้กับคณะ ศูนย์ สำนัก
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง