คู่มือกิจกรรมนักศึกษา2563

6 มิถุนายน 2563

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา
ประกอบด้วย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆที่สำคัญ
ทางกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการแจกให้นักศึกษารหัส 63 ทุกคน
ภายหลังที่เข้าชั้นเรียนตามปกติ

**นักศึกษาทุกคน ควรโหลดไฟล์คู่มือนี้มาเพื่อศึกษาระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญต่างๆ**


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง