การยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียน 1/2563

10 มิถุนายน 2563

ประกาศการยกเว้นนค่าบำรุงการศึกษา ผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2563

https://drive.google.com/file/d/1ccSst2Cu7fU3N3tslPZIr4hBc7ZJayp8/view?usp=sharing

 

ประกาศการยกเว้นนค่าบำรุงการศึกษา ผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2563

https://drive.google.com/file/d/1l7n3LFhMDRx3r7JXEmmyXQICYClWNIGi/view?usp=sharing

 

 

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ผลการเรียนดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2563

https://drive.google.com/file/d/1ReNT6klQphbctM5N9kB5zcr2Yn9Ap5QU/view?usp=sharing

แบบคำขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ผลงานดีเด่น ภาคเรียนที่ 1/2563

https://drive.google.com/file/d/1mtcp8ZNZCj4SCHBKb0Hu9xWu2512xfvN/view?usp=sharing

รายละเอียดการขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ผลการเรียนดีเด่น

https://drive.google.com/file/d/187Onn-iHzdEedWCOCDTHa0agUPC6bkKe/view?usp=sharing

รายละเอียดการขอยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ผลงานดีเด่น

https://drive.google.com/file/d/1zCxR4bgCzdIytXleffWg55LR1yUHDVMb/view?usp=sharing

 

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง