ทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

23 มิถุนายน 2563

นักศึกษาพิการที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ให้ส่งเอกสารขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  ได้ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) อาคาร38 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ชั้น1 ห้อง 3812 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์(ที่อยู่ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ต.ชมพู  อ.เมือง จ.ลำปาง 52100) เอกสารที่จัดส่ง ได้แก่ 1.แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ(ตามไฟล์แนบ) 2.ใบลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง) 1 แผ่น  3.สำเนาใบลงทะเบียน/ใบเสร็๗รับเงิน 2 แผ่น(รับรองสำเนาถูกต้อง) 4.ข้อมูลบัตรคนพิการ (ปริ้นจากระบบ"ตรวจสอบข้อมูลคนพิการ" 2 แผ่น(รับรองสำเนาถูกต้อง)  หากต้องการติดต่อสอบถาม โทร. 0954659496(คุณศิริลักษณ์)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง