ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ฝ่ายอำนวยการ)

23 มิถุนายน 2563

วันที่  23 มิถุนายน 2563  นางสาวธิดารัตน์ ไชยสืบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวชุติมา  ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ฝ่ายอำนวยการ) เพื่อติดตามผลและสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3  ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ  เขลางค์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง