เชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

1 กรกฎาคม 2563

เชิญนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และกลุ่มผู้นำนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2  อบรมพร้อมกันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 (แบบออนไลน์) ผ่าน Facebook กองพัฒนานักศึกษา , www.snk.lpru.ac.th เวลา 14.00 เป็นต้นไป หรือสนใจเข้าร่วมการอบรม ได้ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์                อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

2. กลุ่มผู้นำนักศึกษาฯ อบรมพร้อมกันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์  อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

++++  โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมสามารถจัดทำแบบทดสอบ และแบบประเมิน โดย add  QR Code (ระหว่างการบรรยาย) เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง