แจ้งประชาสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รับทรายอะเบท

14 กรกฎาคม 2563

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ที่อาศัยอยู่บ้านพักภายในมหาวิทยาลัย รับทรายอะเบทเพื่อนำไปเทในท่อระบายน้ำที่มีน้ำขัง

ป้องกันการเกิดลูกน้ำยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง