งานพยาบาล มอบทรายอะเบทให้กับคณาจารย์ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย

16 กรกฎาคม 2563

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

มอบทรายอะเบทให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

โดยมีมาตรการ 3 เก็บ

  • เก็บที่ 1 เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะพันธ์ยุง 
  • เก็บที่ 2 เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ
  • เก็บที่ 3 เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง