ตรวจเยี่ยมหอพักเอกชนร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ครั้งที่ 6

4 สิงหาคม 2563

วันที่ 4 ส.ค. เวลา 09.00 น. นางสาวชุติมา ฤาชัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมออกปฏิบัติงานจัดระเบียบหอพักในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก และกำกับดูแลให้การประกอบกิจการหอพักในพื้นที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการวางแผนการดำเนินงาน การติดตาม การตรวจสอบ และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหอพักแบบบูรณาการ 

https://www.facebook.com/pg/dsd.lpru/photos/?tab=album&album_id=3161976397219768

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง