ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร-62

25 กันยายน 2562

ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร-62

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง