ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปีพ.ศ.2563 - 2564

16 ตุลาคม 2563

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปีพ.ศ.2563 - 2564 
จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมส่ง "ข้อเสนอโครงการวิจัย" เพื่อขอทุนวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ได้
(เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือน กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563)
โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ที่: http://www.trc.or.th/th/ศูนย์ข้อมูล/ศูนย์ข้อมูล-ศจย/นโยบายและหลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัย.html

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง