โรคไข้หวัดใหญ่

19 ตุลาคม 2563

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดูแลสุขภาพของตัวเองในช่วงฝน และเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ โดยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด ปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจามไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เมื่อป่วยให้หยุดพักที่บ้านและใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อแพร่สู่ผู้อื่น

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง