ขับขี่สวมหมวกนิรภัย

27 ตุลาคม 2563

จะเปิดภาคเรียนแล้วอย่าลืมขับขี่ปลอดภัย
สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายนะครับ
**********************
    ......_______.....

การไม่สวมหมวกนิรภัยในมหาวิทยาลัย ถือว่าทำความผิดตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษานะครับ
คณาจารย์และบุคลากร ที่พบเห็นสามารถรายงานต่อกองพัฒนานักศึกษา
ตามแบบฟอร์มในลิงค์ได้เลยครับ

<(- -)/
มาตรการต่างๆเหล่านี้ เพื่อป้องกันผลจากอุบัติเหตุ
ต่อนักศึกษาเองนะครับ

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง