ประกวดโครงการกรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา

3 พฤศจิกายน 2563

มูลนิธิกรุงศรีพัฒนา ขยายเวลายืนโครงการกรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา
ถึงวันที่ 30 พฤศจกายน 2563
หัวข้อ จิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคมและพัฒนาวิถีชิวิตรูปแบบใหม่(Nernarmal) อย่างยั่งยืน
เงินรางวัล 8 โครงการ
ชนะเลิศ 3 โครการ โครงการละ 10,000 บาท
ชมเชย 3 โครงการ โครงการละ 5,000 บาท
ผู้สนใจขอรับแบบฟอร์มที่งานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง