โครงการ เยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2562 ในพื้นที่ อำเภอเกาะคา และอำเภอเสริมงาม

5 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 29 กันยายน 2562 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ เยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 1/2562 ในพื้นที่ อำเภอเกาะคา และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

รูปภาพเพิ่มเติม....

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง