อบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ

13 มกราคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง ซึมเศร้าความเจ็บที่ไม่มีเสียง วันเสาร์ที่16มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา หากนักศึกษาร่วมรับฟังจะได้ชั่วโมงกิจกรรม 7ชั่วโมงและทุกท่านสามารถทำแบบทดสอบหากทำผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรได้ทางอีเมลส่วนตัวของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS  Center) 054-237399 ต่อ 3811  หรือห้อง3812  ชั้น 1 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง